Not registered yet? Please contact our project assistant Dennis Cleff . This area is only for members of the research consortium.

PRONÒSTIC PRECÍS I TRACTAMENT PERSONALITZAT PER AL MILLOR RESULTAT

L’objectiu principal de DECISION és adaptar de manera òptima el tractament que rep cada pacient amb cirrosi al seu gènere, configuració genètica individual i història clínica personal. En fer-ho, esperem reduir la taxa de mortalitat, actualment massa alta, entre els pacients amb cirrosi que estan hospitalitzats, quan el seu cos ja no pot compensar la disfunció hepàtica (descompensació aguda de la cirrosi). El fet que els pacients amb cirrosi, amb símptomes de descompensació aguda responguin de manera tan diferent al tractament estàndard suposa un gran repte per a la medicina personalitzada. Per fer front a aquest repte, cal fer diversos passos que en condueixin a l’últim, a l’assaig clínic.

Pas 1 – Comprensió mecànica i sistèmica més profunda de la malaltia i de la resposta al tractament

Per tal d’identificar la teràpia combinatòria òptima, primer hem d’entendre millor la malaltia de manera holística a nivell sistèmic. Per aconseguir-ho, els experts en anàlisi de dades del paquet de treball 3 (WP3) en combinaran totes les existents i les recentment adquirides dels paquets de treball 1 i 2 (WP1-2) en un “marc de referència de medicina de integral”, que se centra en un coneixement mecanicista més profund, tant de la malaltia com de les causes subjacents a les diferències individuals, en resposta al tractament. Aquest enfocament holístic i integrador també s’utilitzarà per desenvolupar noves proves de pronòstic i resposta i per identificar noves teràpies combinatòries més prometedores, per a grups individuals de pacients amb el mateix gènere i/o antecedents mèdics i amb configuracions genètiques similars.

Pas 2 – Estudis preclínics per validar les millors teràpies combinatòries i desenvolupar proves de pronòstic i resposta precises i fiables

Un cop s’han identificat en la teoria les millors teràpies combinatòries potencials pel paquet de treball 3 (WP3), es validaran en models animals de descompensació aguda de la cirrosi i insuficiència hepàtica aguda sobre crònica (ACLF). A més, la prova de biomarcadors, que té com a objectiu predir amb precisió si un pacient amb descompensació aguda de cirrosi hepàtica es beneficiarà o no del tractament estàndard (prova de pronòstic), s’ha d’optimitzar en l’entorn de laboratori. El mateix s’ha de fer-se amb la prova de biomarcadors, que s’utilitzarà més endavant a la clínica per predir de manera fiable si un pacient es beneficiarà o no d’una nova teràpia combinatòria (prova de resposta). Totes aquestes tasques seran realitzades per l’equip de recerca preclínica del paquet de treball 4 (WP4).

Pas 3 – Testeig de la nova teràpia combinatòria més prometedora en pacients reals a la pràctica clínica

Des del punt de vista d’un pacient amb cirrosi, la peça final i més important del trencaclosques en un estudi clínic controlat aleatoritzat de fase II és la prova de concepte. L’assaig estarà estretament supervisat per clínics i investigadors del paquet de treball 5 (WP5), que realitzaran l’estudi en pacients que arribin a la clínica amb descompensació aguda de cirrosi hepàtica. El primer objectiu és, com sempre, oferir la millor atenció mèdica possible a cada pacient. El segon objectiu és avaluar la nova teràpia combinatòria més prometedora. El tercer objectiu és avaluar en un entorn real, la precisió, la practicabilitat i la precisió de les dues proves de biomarcadors recentment desenvolupades per predir (1) quins pacients amb cirrosi descompensada tenen un mal pronòstic després del tractament estàndard (prova de pronòstic) i ( 2) quins pacients tenen més probabilitats de beneficiar-se d’una nova teràpia combinatòria personalitzada (prova de resposta).